Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Usytuowanie trasy w stosunku do

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Usytuowanie trasy w stosunku do osiedli Osiedla napotykane na trasie drogowej tworzą zazwyczaj tzw. węzły drogowe, ponieważ tam przecinają się trasy drogowe kilku kierunków. Osiedla mniejsze, położone na trasie drogowej na niedużej przestrzeni, stanowią mniejszą przeszkodę w ruchu drogowym na danej trasie; osie- dla większe, zwłaszcza stare miasteczka, prowadzące trasy drogowe wąskimi uliczkami przez rynki i place targowe, stanowią już poważniej- sze przeszkody dla ruchu tranzytowego, tj. dla ruchu nie rozpoczyna- jącego i nie kończącego się w danym osiedlu. Duże miasta stanowią poważne węzły drogowe o bardzo złożonej strukturze arterii drbgowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Jesli trzeba koniecznie przeprawadzic trase

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Jeśli trzeba koniecznie przeprawadzić trasę drogową przez tereny usuwające się, należy Uczyć się z wykonaniem, robót związanych ze stabilizacją usuwisk. Roboty te należy projektować do wykonania. bez- względnie przed budową drogi, w przeciwnym bowiem razie koszt ro- bót stabilizacyjnych wydatnie wzrasta. Warunki śniegowe i panujące wiatry Ze względów eksploatacyjnych należy pamiętać o trudnościach i ko- sztach związanych z odśnieżaniem dróg w okresie zimowym Dlatego też w czasie trasowania drogi należy brać pod uwagę kierunki panu- jących wiatrów w okresie zimowym. Trasowanie na stokach powinno odbywać się na stokach zasłoniętych od wiatru, ponadto najeży pamiętać o wykotzystaniu istniejącej roślinności (lasów) jako naturalnej ochrony przed zaspami śnieżnymi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Warunki geologiczne i gruntowe W

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Warunki geologiczne i gruntowe W miarę możności należy unikać prowadzenia trasy drogowej przez tereny niepewne oraz nieodpowiednie pod względm hydroqeoloqicz- nyrn I qruntowyrn, jak bagna, odcinki przecięte jarami, odcinki usuwi- skowe, osypiska, odcinki zatapiane wodą powodziową itp. Jeżeli jednak zachodzi konieczność przecięcia odcinków bagnistych, należy przepro- wadzić dokładne badania terenu, pomiary głębokości zalegania gruntu bagnistego oraz ustalić najbardziej korzystne przejście przez tego ro- dzaju tereny. Jedno,cześnie należy rozpatrzyć warianty ewentualnego obejścia terenów bagnistych w celu porównania kosztów budowy. Ponieważ przejścia przez tereny bagniste wymagają zazwyczaj dowie- zienia ziemi do wykonania nasypów drogowych, należy określić miejsce pobierania tej ziemi. Niekorzystne również są przejścia trasy drogowej przez jary, powię- kszające się stale pod wpływem działania wody. Read the rest of this entry »

Comments Off

Na trasowanie drogi maja wplyw

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Na trasowanie drogi mają wpływ następujące czynniki a) warunki ruchu i eksploatacji, b) warunki geologiczne i gruntowe, c) warunki śniegowe i panujące wiatry, d) nawiązanie do istniejącej sieci drogo- wej, e) usytuowanie trasy w stosunku do osiedli. Warunki ruchu i eksploatacji Zasadniczym warunkiem jest zachowanie możności ruchu z szybkością. podstawową na całości trasy lub przynajmniej na pewnych jej odcin- kach mających większe znaczenie dla ruchu. Jednocześnie należy pa- miętać o zachowaniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa ruchu, a więc o konieczności za- stosowania wszystkich u- rządzeń wpływających na podnieslenie bezpieczeń- I stwa ruchu, jak przechy- łek na łukach, ramp dro- gowych, krzywych przejś- ciowych, zachowania wa- runków widoczności pia- nowej i poziomej itp. Najmniejsze dopuszczal- ne promienie łuków przyj muje się zazwyczaj na podstawie przepisów tech- nicznych dla danej kate- gorii drogi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Przekroczenie terenów zalesionych

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przekroczenia tego rodzaju przy trasowaniu dróg zdarzają się często. Przekroczenia niewielkich lasów zazwyczaj nie napotykają na poważniejsze trudności, prócz konieczności ustalenia kierunku trasy i wyrąbania przesieki w lesie. Przekroczenia dużych obszarów leśnych wymagają studiów mapowych kierunku projektowanej trasy i określenia obranego na mapie kierunku w terenie. W wielu przypadkach stosuje się tyczenie wariantów trasy w terenie i tego rodzaju warianty wytycza się w terenie zalesionym, z możliwie najmniejszym cięciem drzew, stosując niekiedy tylko zwykłe wycinanie gałęzi. Dopiero po obraniu odpowiedniego wariantu przeprowadza się szczegółowe tyczenie trasy w terenie i wyrąb pasa terenu zalesionego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Projektowanie skrzyzowań

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Przy projektowaniu skrzyżowań w jednym poziomie należy zapewnić warunki – widoczności. Kierunek skrzyżowania należy wybierać możliwie prostopadły do trasy kolet, w każdym razie kąt, jaki tworzy trasa drogowa z trasą kolejową, nie powinien być zbyt mały (nie mniejszy niż 60°, wyjątkowo 45°). Jest to warunek bardzo ważny ze względu na bezpieczeństwo ruchu. Skrzyżowania drogowe i drogowo-kolejowe są to miejsca, w których jaskrawo może przejawić się niedostosowanie tras drogowych do otaczającego krajobrazu. Odpowiednie zatem zaprojektowanie trasy w miejscu skrzyżowań i wykonanie odpowiedniego projektu mogą temu zaradzić w znacznym stopniu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Trasa dolinowa

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Rozróżniamy trasy w dolinach rzek równinnych oraz trasy w dolinach górskich ( 20). W. przypadku pierwszym trasowanie jest zadaniem łatwiejszym, ponieważ teren równinny umożliwia bardziej dogodne obranie kierunków. Ponadto trasa w dolinie zabezpiecza dobre połączenie osiedli, położonych zwykle również w doli- nach. Dla tras dolinowych w terenie płaskim i falistym należy zbadać oby- dwa brzegi rzeki, wybierając kierunek najbardziej dogodny ze względów ekonomicznych i technicznych (najmniejsze roboty ziemne). Read the rest of this entry »

Comments Off

STUDIA DROGOWE Niebezpieczne tu beda

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

STUDIA DROGOWE Niebezpieczne tu będą miejsca wyklinowywania się wód podziemnych na zbocza, odcinki terenu zabagnioIle i odcinki przecięte dolinami bocz- nymi. Odcinki nawilgocone i wykazujące obecność wody gruntowej blisko pod terenem są niebezpieczne ze względu na mogące tu powstać zjawiska usuwiskowe. odcinki poprzecinane dolinami bocznymi wyma- gają wielu przecięć dolin, urządzenia przepustów i wykonania więk- szych robót ziemnych. W jednym i drugim przypadku tereny takie na- leży starać się obejść, co przy .założeniu pozostania z trasą na wodo- dziale może napotkać na poważne trudności. Dla osiedli w dolinach trzeba budować drogi dojazdowe, co zwiększa koszty budowy trasy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Trasy turystyczne Osobny rodzaj tras

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Trasy turystyczne Osobny rodzaj tras drogowych stanowią trasy dróg turystycznych projektowanych w okolicach ciekawych pod względem turystycznym. są to przeważnie trasy górskie i podqórskie. Spotykane są również trasy o znaczeniu turystycznym i w terenach równinnych i falistych, które zazwyczaj mają także znaczenie gospodarcze. Drogi turystyczne powinny być projektowane z uwzqlędnieniem zagadnień perspektywy, gdyż trasy te powinny podkreślać piękno otaczającego krajobrazu. Warunki techniczne projektowania tras turystycznych są bardziej to- lerancyjne niż innych tras drogowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Wykonanie pomiarów i studiów szczególowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »