Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Szczegółowe studia i pomiary dla projektów przebudowy dróg istniejących

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Studia i pomiary polowe dla projektów przebudowy dróg istniejących różnią się nieco od studiów i pomiarów dla dróg przewidzianych do budowy. Zazwyczaj studia i pomiary tego rodzaju wykonuje się w celu podniesienia klasy technicznej istniejącej drogi, jednocześnie jednak należy pamiętać o tym, że istniejącą nawierzchnię drogową należy wykorzystać jak najbardziej, naturalnie jeśli to nie jest sprzeczne z celem samej przebudowy. Przede wszystkim należy starać się w możliwie jak największym stopniu wykorzystać istniejącą koronę drogi, nawierzchnię drogową, obiekty i inne elementy drogi. W wielu przypadkach takie wykorzystanie jest możliwe i celowe, wymaga jednak przy pomiarach polowych wielu dodatkowych danych, Jeżeli natomiast szczegółowe zbadanie drogi istniejącej wykaże, że nie nadaje się ona do wykorzystania przy przebudowie na typ wyższy, należy dbać o zabezpieczenie i wykorzystanie materiału uzyskanego z rozebrania istniejącej nawierzchni drogowej, projektując samą drogę według obowiązujących przepisów i zasad. Przy przebudowie drogi istniejącej i jej unowocześnieniu uwzględniane są następujące elementy 1) wyprostowanie poszczególnych odcinków trasy, 2) złagodzenie łuków o zbyt małych promieniach, 3) poszerzenie korony drogi i jej nawierzchni, 4) złagodzenie skarp nasypów i wykopów, 5) zmiany niwelety poszczególnych odcinków w celu złagodzenia pochyleń podłużnych, 6) budowa skrzyżowań jedno i dwupoziomowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Sieć punktów wysokościowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Przy wykonywaniu pomiarów szczegółowych zakładamy sieć punktów wysokościowych (reperów) stałych i tymczasowych (roboczych); punkty te zostają dokładnie zaniwelowane i służą w czasie pomiarów do kontroli poszczególnych odcinków niwelacji pod względem wysokościowym, Ol Obiekty o świetle 5 – 10 m wymagają sporządzenia oddzielnej dokumentacji, lecz bez specjalnych założeń; stanowią one część projektu drogowego a w czasie wykonywania budowy służą za repery robocze do wyzna- czania wysokości poszczególnych punktów budowanej drogi. Za punkty wysokościowe stałe przyjmuje się a) znaki wysokościowe istniejącej sieci niwelacyjnej, b) repery stałe wmurowywane do murów, skał lub ścian budynków kapitalnych, c) schody murowane, fundamenty budynków, parapety mostów żelbetowych itp.; Za punkty wysokościowe robocze a) słupy drewniane zakopywane do ziemi, b) gwoździe i haki wbijane w ściany budynków, słupów, drzew itp. Znaki wysokościowe zakłada się wzdłuż trasy w odstępach podanych w dalszych rozdziałach; prócz tego, przy obiektach mostowych należy przewidzieć specjalne repery robocze. Dla tras znacznej długości lub w terenie górskim stosuje się wyznaczenie tzw. punktów stałych trasy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Materiały z pomiarów i studiów

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Materiały z pomiarów i studiów polowych, tj. szkice polowe, dzienniki, notatniki itp., odpowiednio zebrane i uporządkowane służą do sporządzenia projektu wstępnego i techniczno-roboczego drogi. oraz projektów obiektów drogowych. Ze studiów drogowych (szczegółowych) wyłączone są studia i pomiary dotyczące większych obiektów drogowych (mosty i wiadukty o świetle ponad 10 m). Pomiary 1 studia dla tych obiektów wymagają osobnego opracowania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Trasy w dolinach górskich

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Trasy w dolinach górskich, gdzie spadek rzeki górskiej przekracza -dopuszczalny spadek dla trasy drogowej, wymagają często rozwinięć na zboczach. W takich przypadkach staramy się wykorzystać doliny boczne na rozwinięcie trasy. Trasy dolinowe wymagają połączeń trasami przekraczającymi grzbiety górskie. Przekroczenia tego rodzaju wymagają wykonania rozwinięć nil o stokach bocznych doliny głównej lub też na stokach doliny bocznej. Rozwinięcia trasy wymagają dokładnych studiów i sporządzenia kilku wariantów w celu wybrania najbardziej odpowiedniego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Charakterystyczne kształty terenu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Obecnie w praktyce inżynierskiej prawie powszechnie stosowane są plany terenowe i mapy podające rzeźbę terenu za pomocą warstwic. Warstwice prowadzi się zazwyczaj dla danego terenu w jednakowych odstępach wysokości, przy czym odstępy te. mogą być mniejsze lub większe, zależnie od przeznaczenia planu warstwicowego, charakteru rzeźby terenu i skali planu. Na mapach, które mają za zadanie określenie terenu w skali ogólnej, stosuje się warstwice w odstępach h = 10 m lub jeszcze większych. Jeśli trzeba dokładnie określić trasę na mapie warstwicowej, żeby następnie przenieść ją z mapy w teren lub też ustalić objętość potrzebnych do wykonania robót ziemnych, to używamy odstępu warstwic h = 2 m lub nawet h = 1 m i h = 0,5 m. Read the rest of this entry »

Comments Off

Pojęcie terenu i jego odtworzenie na planie

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Nierówności powierzchni ziemi, którą nazywamy terenem, dzielimy na dwa zasadnicze typy wzniesienia i wklęśnięcia. Wśród wzniesień rozróżniamy góry i pasma górskie, a odpowiednikiem tego podziału dla wklęsłości są zagłębienia terenu i doliny. Przez pojęcie gór y rozumiemy wzniesienie o kształcie stożkowym, mające podstawę stożka na dole; zagłębieniem terenu nazywamy wklęśnięcie kształtu stożkowego o podstawie stożka u góry. Przez pojęcie pasma grzbietu górskiego rozumiemy szereg gór stykających się wzajemnie; linia poprowadzona przez najwyższe punkty pasma górskiego jest wododziałem. Wododziały przebiegają nie tylko w terenie górskim; istnieją one również w terenie podgórskim i falistym, a nawet nizinnym, chociaż pojęcie góry w takich przypadkach zanika, przechodząc w pojęcie wzniesienia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zbadanie w terenie istniejących obiektów drogowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Do zadania studiów i pomiarów drogowych należy również określenie mniejszych obiektów drogowych (przepustów). Dla dróg nowych sprowadza się to do określenia zlewni i wykonania pomiarów potrzebnych elementów technicznych (spadki doliny, przekroje poprzeczne itp.) oraz do określenia charakteru zlewni. Dla dróg istniejących przewidzianych do przebudowy zbadanie obiektów drogowych polega na dokładnym stwierdzeniu stanu i przydatności istniejących obiektów. Ponadto jest rzeczą ważną ustalenie możliwości dostosowania istniejących przepustów i mostów do warunków technicznych nowej trasy (np. przedłużenie przepustu wskutek podniesienia niwelety drogi lub też wskutek poszerzenia jej korony itp.). Read the rest of this entry »

Comments Off

Charakterystyka stanu nawierzchni

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Charakterystykę stanu nawierzchni i jej grubość sprawdza się za pomocą otworów próbnych wykonanych w nawierzchni. Otwory takie mają zazwyczaj średnicę 15 – 20 cm; ilość ich w jednym przekroju wynosi 3 – 5 sztuk, zależnie od szerokości nawierzchni (przy nawierzchni szerokości 6 m – 3 otwory, Otwory zazwyczaj wykonuje się w nawiązaniu do hektometrów drogi (np. co 100 in) i do punktów pośrednich, przy czym otwory są wykonywane tym gęściej, im bardziej zniszczona jest nawierzchnia istniejąca. . Specjalnych badań wymagają odcinki drogowe położone na gruntach niepewnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Badanie stanu ogólnego istniejącej drogi

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przy zbadaniu stanu ogólnego istniejącej drogi należy brać pod uwagę również czynniki następujące 1) stan nawierzchni drogi istniejącej jako. podłoża projektowanej nawierzchni ulepszonej, w niektórych przypadkach obliczenia ekonomiczne wykazują celowość wykonania na danej nawierzchni tego czy innego typu nawierzchni ulepszonej; niekiedy natomiast jest celowe zerwanie resztek nawierzchni istniejącej, zamiast jej wzmocnienia lub remontu; 2) warunki przebudowy i wyprostowań tras drogowych w miejscowościach zabudowanych i w ich pobliżu, a mianowicie, czy opłaci się wyprostowanie trasy położonej w niesprzyjających warunkach zamiast projektowania obejścia po nowej trasie (budowa nowej drogi); 3) warunki przebudowy łuków drogowych (poziomych) na projektowaną szybkość podstawową na całej trasie drogowej dalekobieżnej lub też na poszczególnych odcinkach trasy mających odrębny charakter ze względu na ruch drogowy, przyjmując dla tych odcinków , odpowiednie szybkości podstawowe. Przy wykonywaniu pomiarów polowych dla dróg istniejących podlegających przebudowie notuje się w dzienniku pomiarowym dane, które mają znaczenie przy oszczędnym i racjonalnym projektowaniu robót przebudowy, a mianowicie a) granice poszczególnych typów istniejącej nawierzchni, z jednoczesnym zaznaczeniem szerokości nawierzchni i jej grubości, szerokości poboczy, stanu zadrzewienia itp. b) położenie istniejących obiektów drogowych, przede wszystkim mostów i przepustów, ich wymiary, stan techniczny itp., c) skrzyżowania z kolejami i istniejącymi drogami, stan skrzyżowań, widoczności itp. d) stan odwodnienia, e) zbadane odcinki przełomowe często zasypywane śniegiem, podmokłe, bagniste itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

proporcja otworu

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Następną sprawą jest proporcja otworu. Można tu ustalić kilka zasadniczych proporcji. Jeżeli za punkt wyjściowy przyjąć okno kwadratowe, wysokości równej szerokości, to otwory których wysokość będzie mniejsza od szerokości, będą miały proporcję leżącą . Odwrotnie, jeżeli wysokość będzie większa, to proporcja otworów będzie stojąca. Określamy to, nazywając otwór półtora kwadrata lub dwa kwadraty , trzy kwadraty. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »