Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Posts Tagged ‘domy w stylu skandynawskim’

Wskaźniki techniczne (budowlane)

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Wskaźniki techniczne (budowlane) 1) objętość robót do wykonania z podziałem na asortymenty robót (ziemne, nawierzchniowe, ubezpieczające, obiekty itd.) , 2) warunki zaopatrzenia budowy w materiały, zwłaszcza w materiały miejscowe; 3) możliwości koncentracji robót, przyspieszenia ich realizacji i oddania drogi do użytku; 4) długość ogólna odcinków trasy o nieodpowiednich warunkach geologicznych i wodnych; 5) ilość obiektów drogowych, wymagających zastosowania specjalnych sposobów wykonania robót; 6) potrzebne ilości i rodzaje maszyn, jakie miałyby zastosowanie przy realizacji robót. Wskaźniki specjalne 1) znaczenie drogi z punktu widzenia obronności kraju; 2) drogi turystyczne (obsługa miejscowości klimatycznych, wypoczynkowych itp.); 3) inne wskaźniki. Warianty trasy drogowej powinno się oceniać w zasadzie na podstawie sumy wskaźników, jednak ze względu na przeznaczenie drogi pewne wskaźniki mogą mieć specjalne znaczenie. Na przykład dla dróg daleko- bieżnych (magistralnych) decydującymi wskaźnikami będą warunki eksploatacyjne, ekonomiczne, wysokość korzyści gospodarczych itp. Dla dróg lokalnych decydują raczej koszty inwestycji, istnienie i możliwości eksploatacji materiałów budowlanych miejscowych itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘domy w stylu skandynawskim’

Wskaźniki techniczne (budowlane)

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Celem studiów technicznych jest uzyskanie dostatecznie szczegółowego materiału do sporządzenia projektu techniczno-roboczego lub projektu wstępnego drogi. . Do zakresu studiów technicznych należy 1) wstępne zbadanie w terenie trasy drogowej (rekonesansy), mające na celu uaktualnienie posiadanego materiału mapowego i otrzymanie na miejscu dodatkowych danych, pozwalających na bardziej dokładne określenie przebiegu trasy w terenie, ustalenie punktów . stałych charakterystycznych dla trasy (przekroczenie rzek, linii kolejowych, dolin i grzbietów, skrzyżowań z istniejącymi drogami itp.) oraz najbardziej celowych objazdów i połączeń miejscowości obsługiwanych przez trasę drogową;) 2) ustalenie zasadniczych kierunków trasy drogowej na mapie; 3) szczegółowe pomiary polowe. Badania te są przeprowadzane w fazie opracowania założeń projektu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘domy w stylu skandynawskim’

Wskaźniki techniczne (budowlane)

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Przystępując do projektu budowy nowej drogi zazwyczaj korzystamy (przy studiach wstępnych) z materiału mapowego, jaki jest dostępny dla projektanta. Będą to przede wszystkim mapy warstwicowe w skali 1 100, prócz tego, mapy w skali 1 25, 1 50000 i 1 10000. Dla przypadków trudniejszych korzysta się ze zdjęć fotogrametrycznych wykonanych w skali 1 5000 (tereny górskie). Materiał mapowy, którym rozporządzamy, nie zawsze jest materiałem aktualnym dla okresu, w którym opracowuje się projekt drogi; dlatego też wymaga on sprawdzenia w terenie. Ponadto bada się w terenie jeszcze inne dane, o których będzie mowa dalej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘domy w stylu skandynawskim’

Wskaźniki techniczne (budowlane)

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

TRASA DROGOWA W TERENIE Warunki trasowania dróg w różnych terenach są odmienne Poniżej wymieniamy kilka uwag dotyczących usytuowania tras dro- gowych w terenie oraz najbardziej racjonalneqo Ich tyczenia. Trasa w terenie falistym Trasowanie dróg w terenie falistym i podgórskim, wymaga wnikliwego badania charakteru terenu, dostosowania dróg do naturalnej jego rzeżby z jednoczesnym zachowaniem wszystkich warunków tech- nicznych, wymaganych od danej kategorii drogi. Trasę w takim terenie charakteryzują krzywizny o .dużych promieniach, nieco większe pochy- lenia podłużne i częste załomy odwrotne niwelety drogi. Często następujące po sobie nasypy i wykopy w terenie falistym i podgórskim wskutek niedostatecznie dobreqo dopasowania trasy dro- gowej do terenu nie przyczyniają się do upiększenia krajobrazu, po- mimo że technicznie trasa może być przeprowadzona z zachowaniem wszelkich wymagań ruchowych. Promienie łuków poziomych w terenia falistym są uzależnione w zasadzie od charakteru drogi; dla dróg pod- rzędnych promienie te są mniejsze, prowadzenie trasy w tym przypadku jest łatwiejsze. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries