Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Posts Tagged ‘ogrodzenia gabionowe’

Charakterystyczne kształty terenu

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Obecnie w praktyce inżynierskiej prawie powszechnie stosowane są plany terenowe i mapy podające rzeźbę terenu za pomocą warstwic. Warstwice prowadzi się zazwyczaj dla danego terenu w jednakowych odstępach wysokości, przy czym odstępy te. mogą być mniejsze lub większe, zależnie od przeznaczenia planu warstwicowego, charakteru rzeźby terenu i skali planu. Na mapach, które mają za zadanie określenie terenu w skali ogólnej, stosuje się warstwice w odstępach h = 10 m lub jeszcze większych. Jeśli trzeba dokładnie określić trasę na mapie warstwicowej, żeby następnie przenieść ją z mapy w teren lub też ustalić objętość potrzebnych do wykonania robót ziemnych, to używamy odstępu warstwic h = 2 m lub nawet h = 1 m i h = 0,5 m. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrodzenia gabionowe’

Charakterystyczne kształty terenu

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Szczegółowe studia i pomiary drogowe mają na celu uzyskanie materiałów pomiarowych, dotyczących obranego i przewidzianego do budowy wariantu trasy drogowej. Pomiary te powinny być poprzedzone czynnościami pozwalającymi na prowadzenie robót w terenie. Do czynności takich należy przede wszystkim zorganizowanie i wyposażenie jednej lub kilku partii pomiarowych (dla większych odcinków trasy). Ponadto przewidziane są następujące czynności a) dokładne zapoznanie się z trasą drogową; torowych (przede wszystkim podanie trasy); b) zezwolenie na prawo wejścia na grunt; c) dla odcinków zalesionych – zezwolenie na cięcie drzew; d) , zezwolenie na przeprowadzenie pomiarów na terenach kolejowych, jeśli to jest potrzebne; e) zapewnienie w terenie odpowiedniej ilości robotników i materiału pomiarowego (paliki, gwożdzie itp.). Szczegółowe prace pomiarowe polegają na przeprowadzeniu w terenie następujących czynności a) dokładne zapoznanie się z trasą drogową; b) uzupełnienie punktów trasy w terenie, jeśli zostały zniszczonej c) dokładne tyczenie trasy drogowej pomiar kątów poziomych, pomiary długości i zdjęcie sytuacji, d) niwelacja podłużna trasy i zdjęcie przekrojów poprzecznych; e) pomiary do obliczenia światła obiektów, f) szczegółowe zdjęcie tachimetryczne bardziej skomplikowanych odcinków (w razie potrzeby); g) założenie reperów roboczych i stałych; h) określenie orientacyjne wielkości powierzchni wywłaszczenia gruntu oraz inwentaryzacja budynków, które mają być usunięte; i) zbadanie geologiczne gruntów na pasie drogowym oraz miejsc ewentualnego pobrania materiałów budowlanych; j) zbadanie terenów bagnistych, usuwiskowych, osypisk itp.; k) zdjęcia do przełożenia potoków, do projektowania murów oporowych, podporowych itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrodzenia gabionowe’

Charakterystyczne kształty terenu

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Po rozczłonowaniu poziomym i pionowym elewacji i rozstawieniu otworów ostateczny wyraz elewacji klasycznej nadają detale wykończenia otworów. Gdyby pozostawić otwory ostro zarysowane w gładkim murze bez żadnego detalu, to kontrast, jaki by powstał przy pełnym nasłonecznieniu pomiędzy oślepiająco białą ścianą a czarnymi oczodołami otworów, byłby zbyt silny, nawet często rażący. Współczesna architektura bezdetalowa dopuszcza tę grę kontrastów, jednakże architektura epok minionych, szczególnie architektura klasyczna, szukała półcieni, stopniowych przejść od pełnego światła do pełnego cienia, które uzyskuje się przez wprowadzenie obramowania. Zależnie od rozprofilowania obramowania można uzyskać szereg cieni rzuconych i własnych na murze oraz na samym obramowaniu. Cienie własne i rzucone na jasnym murze nie będą nigdy takie czarne jak czerń głębi otworów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrodzenia gabionowe’

Charakterystyczne kształty terenu

Posted in Uncategorized  by admin
November 17th, 2018

Na odciętym w ciemnej fakturze cokole wznosi się biała, gładka ściana. Otwory okienne otrzymały skromne, jednolite oprofilowanie. Zwieńczenie w postaci gzymsu o skromnym wyładowaniu. W przykładzie wprowadzono w poziomach podokienników pasy gzymsików nadających elewacji zdecydowaną przewagę linii poziomej. Znaczenie cokołu zmalało, pozostał on tylko w formie szczątkowej przy ziemi. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries