Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Posts Tagged ‘ogrodzenia gabionowe’

Charakterystyczne kształty terenu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Obecnie w praktyce inżynierskiej prawie powszechnie stosowane są plany terenowe i mapy podające rzeźbę terenu za pomocą warstwic. Warstwice prowadzi się zazwyczaj dla danego terenu w jednakowych odstępach wysokości, przy czym odstępy te. mogą być mniejsze lub większe, zależnie od przeznaczenia planu warstwicowego, charakteru rzeźby terenu i skali planu. Na mapach, które mają za zadanie określenie terenu w skali ogólnej, stosuje się warstwice w odstępach h = 10 m lub jeszcze większych. Jeśli trzeba dokładnie określić trasę na mapie warstwicowej, żeby następnie przenieść ją z mapy w teren lub też ustalić objętość potrzebnych do wykonania robót ziemnych, to używamy odstępu warstwic h = 2 m lub nawet h = 1 m i h = 0,5 m. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrodzenia gabionowe’

Charakterystyczne kształty terenu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Szczegółowe studia i pomiary drogowe mają na celu uzyskanie materiałów pomiarowych, dotyczących obranego i przewidzianego do budowy wariantu trasy drogowej. Pomiary te powinny być poprzedzone czynnościami pozwalającymi na prowadzenie robót w terenie. Do czynności takich należy przede wszystkim zorganizowanie i wyposażenie jednej lub kilku partii pomiarowych (dla większych odcinków trasy). Ponadto przewidziane są następujące czynności a) dokładne zapoznanie się z trasą drogową; torowych (przede wszystkim podanie trasy); b) zezwolenie na prawo wejścia na grunt; c) dla odcinków zalesionych – zezwolenie na cięcie drzew; d) , zezwolenie na przeprowadzenie pomiarów na terenach kolejowych, jeśli to jest potrzebne; e) zapewnienie w terenie odpowiedniej ilości robotników i materiału pomiarowego (paliki, gwożdzie itp.). Szczegółowe prace pomiarowe polegają na przeprowadzeniu w terenie następujących czynności a) dokładne zapoznanie się z trasą drogową; b) uzupełnienie punktów trasy w terenie, jeśli zostały zniszczonej c) dokładne tyczenie trasy drogowej pomiar kątów poziomych, pomiary długości i zdjęcie sytuacji, d) niwelacja podłużna trasy i zdjęcie przekrojów poprzecznych; e) pomiary do obliczenia światła obiektów, f) szczegółowe zdjęcie tachimetryczne bardziej skomplikowanych odcinków (w razie potrzeby); g) założenie reperów roboczych i stałych; h) określenie orientacyjne wielkości powierzchni wywłaszczenia gruntu oraz inwentaryzacja budynków, które mają być usunięte; i) zbadanie geologiczne gruntów na pasie drogowym oraz miejsc ewentualnego pobrania materiałów budowlanych; j) zbadanie terenów bagnistych, usuwiskowych, osypisk itp.; k) zdjęcia do przełożenia potoków, do projektowania murów oporowych, podporowych itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrodzenia gabionowe’

Charakterystyczne kształty terenu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Po rozczłonowaniu poziomym i pionowym elewacji i rozstawieniu otworów ostateczny wyraz elewacji klasycznej nadają detale wykończenia otworów. Gdyby pozostawić otwory ostro zarysowane w gładkim murze bez żadnego detalu, to kontrast, jaki by powstał przy pełnym nasłonecznieniu pomiędzy oślepiająco białą ścianą a czarnymi oczodołami otworów, byłby zbyt silny, nawet często rażący. Współczesna architektura bezdetalowa dopuszcza tę grę kontrastów, jednakże architektura epok minionych, szczególnie architektura klasyczna, szukała półcieni, stopniowych przejść od pełnego światła do pełnego cienia, które uzyskuje się przez wprowadzenie obramowania. Zależnie od rozprofilowania obramowania można uzyskać szereg cieni rzuconych i własnych na murze oraz na samym obramowaniu. Cienie własne i rzucone na jasnym murze nie będą nigdy takie czarne jak czerń głębi otworów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrodzenia gabionowe’

Charakterystyczne kształty terenu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Na odciętym w ciemnej fakturze cokole wznosi się biała, gładka ściana. Otwory okienne otrzymały skromne, jednolite oprofilowanie. Zwieńczenie w postaci gzymsu o skromnym wyładowaniu. W przykładzie wprowadzono w poziomach podokienników pasy gzymsików nadających elewacji zdecydowaną przewagę linii poziomej. Znaczenie cokołu zmalało, pozostał on tylko w formie szczątkowej przy ziemi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrodzenia gabionowe’

Charakterystyczne kształty terenu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przypory przy filarach środkowych i skrajnych. Przypory przenoszą skośne siły wynikłe z konstrukcji łukowych. Budowle renesansowe, które w dużym stopniu stosowały konstrukcje łukowe, unikały jednak przypór. Stosowano raczej pogrubienie filarów lub wprowadzenie pilastrów czy półkolumn, które odpowiednio usztywniały mury, Pod względem formy architektonicznej arkady mogą być różne; decyduje D tym przede wszystkim rodzaj łuku. Starożytny Rzym, Bizancjum i epoka romańska stosowały łuki półkoliste. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrodzenia gabionowe’

Charakterystyczne kształty terenu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Arkady. Ustawienie szeregu łęków- na filarach daje formę architektoniczną zwaną arkadami. Dla utworzenia arkady wystarczą już dwa łęki jednakowych wymiarów, oparte na wspólnym filarze. Jako zasadę przyjęto, że wszystkie łęki stanowiące arkadę powinny być jednakowe, jak również wszystkie filary środkowe powinny być sobie równe, Natomiast filery skrajne bywają zazwyczaj mocniejsze, tzn. szersze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrodzenia gabionowe’

Charakterystyczne kształty terenu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Dla głębokości większych, wynoszących kilkadziesiąt do kilkuset metrów, stosuje się wyłącznie studnie wiercone. Trudna do określenia wydajność projektowanej studni wierconej, a przede wszystkim wysokie koszty budowy sprawiają, że wybór innego ujęcia może być bardziej celowy. Dotyczy to możliwości ujęcia wody źródlanej w górach i na podgórzu, poniżej danego osiedla czy gospodarstwa. Pomimo konieczności tłoczenia nawet na wysokość kilkudziesięciu metrów i potrzeby budowy długiego rurociągu – koszty ogólne mogą być niższe. Wprawdzie koszt eksploatacji będzie wyższy (praca silnika elektrycznego lub spalinowego), jednak koszt budowy jest na ogół znacznie mniejszy i co najważniejsze – jest zapewnione ujęcie wody w dostatecznej ilości i o dobrej jakości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrodzenia gabionowe’

Charakterystyczne kształty terenu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

OMA Właśnie otrzymaliśmy to od OMA: Po prawie 12 latach w zarządach, OMA ogłosiła, że kompleks De Rotterdam wejdzie w budowę w grudniu 2009 roku, spodziewając się zakończenia w 2013 roku.
Wieże z wieżami o łącznej wysokości 150 m dadzą brutto powierzchnia około 160 000 m2, co czyni z De Rotterdam największy budynek w Holandii, z całkowitym kosztem ~ 340 milionów.
Program wielofunkcyjny (biura, apartamenty, hotel, sale konferencyjne, siłownia, sklepy, restauracje i kawiarnie) i wynikające z tego zaludnienie sprawiają, że projekt ten jest pionowym miastem, położonym w starej dzielnicy portowej Wilhelminapier, obok kultowego Erasmusa most.
.
Wieże są częścią trwającej przebudowy Wilhelminapier i mają na celu przywrócenie żywej aktywności miejskiej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrodzenia gabionowe’

Charakterystyczne kształty terenu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Rasmussen | Brunke | Sauer, młoda niemiecka firma, podzieliła się swoim projektem Haus des Gastes (pensjonatu) dla małego miasta Wenningstedt-Braderup na niemieckiej wyspie Sylt.
Wyspa jest popularnym miejscem turystycznym, a projekt ma na celu zbliżenie mieszkańców i turystów.
Więcej o projekcie po przerwie.
Haus des Gastes jest budynkiem użyteczności publicznej oferującym różnorodne programy, w tym: program spa, powierzchnie handlowe i małe lokale, w których można wypić filiżankę kawy, podziwiając wspaniały widok i atmosferę niezwykłego krajobrazu.
Przeszklony dach pokrywa obszar centralnego dziedzińca, a duża przestrzeń pozwala na wpłynięcie otoczenia do wnętrza i przez konstrukcję. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrodzenia gabionowe’

Charakterystyczne kształty terenu

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Nasi przyjaciele ze 100 Planos Arquitectura, portugalskiej firmy, podzielili się z nami swoim najnowszym projektem Flower Power.
Oto opis architekta: Celem tego projektu było stworzenie modelu struktury, wielokrotnego, zdolnego do tworzenia efemerycznych przestrzeni lub budynków.
Potrzeba małego pawilonu w ogrodzie muzeum Vila do Conde, gdzie dzieci i dorośli mogą odpocząć i zatrzymać się przez jakiś czas podczas wizyty w muzeum, była idealnym punktem wyjścia do odkrywania tej idei mnożenia.
Podstawowym modułem jest.
Kwiat. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries