Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Posts Tagged ‘pozwolenie na budowę kto wydaje’

Wskaźniki techniczne (budowlane)

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wskaźniki techniczne (budowlane) 1) objętość robót do wykonania z podziałem na asortymenty robót (ziemne, nawierzchniowe, ubezpieczające, obiekty itd.) , 2) warunki zaopatrzenia budowy w materiały, zwłaszcza w materiały miejscowe; 3) możliwości koncentracji robót, przyspieszenia ich realizacji i oddania drogi do użytku; 4) długość ogólna odcinków trasy o nieodpowiednich warunkach geologicznych i wodnych; 5) ilość obiektów drogowych, wymagających zastosowania specjalnych sposobów wykonania robót; 6) potrzebne ilości i rodzaje maszyn, jakie miałyby zastosowanie przy realizacji robót. Wskaźniki specjalne 1) znaczenie drogi z punktu widzenia obronności kraju; 2) drogi turystyczne (obsługa miejscowości klimatycznych, wypoczynkowych itp.); 3) inne wskaźniki. Warianty trasy drogowej powinno się oceniać w zasadzie na podstawie sumy wskaźników, jednak ze względu na przeznaczenie drogi pewne wskaźniki mogą mieć specjalne znaczenie. Na przykład dla dróg daleko- bieżnych (magistralnych) decydującymi wskaźnikami będą warunki eksploatacyjne, ekonomiczne, wysokość korzyści gospodarczych itp. Dla dróg lokalnych decydują raczej koszty inwestycji, istnienie i możliwości eksploatacji materiałów budowlanych miejscowych itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pozwolenie na budowę kto wydaje’

Wskaźniki techniczne (budowlane)

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Celem studiów technicznych jest uzyskanie dostatecznie szczegółowego materiału do sporządzenia projektu techniczno-roboczego lub projektu wstępnego drogi. . Do zakresu studiów technicznych należy 1) wstępne zbadanie w terenie trasy drogowej (rekonesansy), mające na celu uaktualnienie posiadanego materiału mapowego i otrzymanie na miejscu dodatkowych danych, pozwalających na bardziej dokładne określenie przebiegu trasy w terenie, ustalenie punktów . stałych charakterystycznych dla trasy (przekroczenie rzek, linii kolejowych, dolin i grzbietów, skrzyżowań z istniejącymi drogami itp.) oraz najbardziej celowych objazdów i połączeń miejscowości obsługiwanych przez trasę drogową;) 2) ustalenie zasadniczych kierunków trasy drogowej na mapie; 3) szczegółowe pomiary polowe. Badania te są przeprowadzane w fazie opracowania założeń projektu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pozwolenie na budowę kto wydaje’

Wskaźniki techniczne (budowlane)

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przystępując do projektu budowy nowej drogi zazwyczaj korzystamy (przy studiach wstępnych) z materiału mapowego, jaki jest dostępny dla projektanta. Będą to przede wszystkim mapy warstwicowe w skali 1 100, prócz tego, mapy w skali 1 25, 1 50000 i 1 10000. Dla przypadków trudniejszych korzysta się ze zdjęć fotogrametrycznych wykonanych w skali 1 5000 (tereny górskie). Materiał mapowy, którym rozporządzamy, nie zawsze jest materiałem aktualnym dla okresu, w którym opracowuje się projekt drogi; dlatego też wymaga on sprawdzenia w terenie. Ponadto bada się w terenie jeszcze inne dane, o których będzie mowa dalej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pozwolenie na budowę kto wydaje’

Wskaźniki techniczne (budowlane)

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

TRASA DROGOWA W TERENIE Warunki trasowania dróg w różnych terenach są odmienne Poniżej wymieniamy kilka uwag dotyczących usytuowania tras dro- gowych w terenie oraz najbardziej racjonalneqo Ich tyczenia. Trasa w terenie falistym Trasowanie dróg w terenie falistym i podgórskim, wymaga wnikliwego badania charakteru terenu, dostosowania dróg do naturalnej jego rzeżby z jednoczesnym zachowaniem wszystkich warunków tech- nicznych, wymaganych od danej kategorii drogi. Trasę w takim terenie charakteryzują krzywizny o .dużych promieniach, nieco większe pochy- lenia podłużne i częste załomy odwrotne niwelety drogi. Często następujące po sobie nasypy i wykopy w terenie falistym i podgórskim wskutek niedostatecznie dobreqo dopasowania trasy dro- gowej do terenu nie przyczyniają się do upiększenia krajobrazu, po- mimo że technicznie trasa może być przeprowadzona z zachowaniem wszelkich wymagań ruchowych. Promienie łuków poziomych w terenia falistym są uzależnione w zasadzie od charakteru drogi; dla dróg pod- rzędnych promienie te są mniejsze, prowadzenie trasy w tym przypadku jest łatwiejsze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pozwolenie na budowę kto wydaje’

Wskaźniki techniczne (budowlane)

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Trasy turystyczne Osobny rodzaj tras drogowych stanowią trasy dróg turystycznych projektowanych w okolicach ciekawych pod względem turystycznym. są to przeważnie trasy górskie i podqórskie. Spotykane są również trasy o znaczeniu turystycznym i w terenach równinnych i falistych, które zazwyczaj mają także znaczenie gospodarcze. Drogi turystyczne powinny być projektowane z uwzqlędnieniem zagadnień perspektywy, gdyż trasy te powinny podkreślać piękno otaczającego krajobrazu. Warunki techniczne projektowania tras turystycznych są bardziej to- lerancyjne niż innych tras drogowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pozwolenie na budowę kto wydaje’

Wskaźniki techniczne (budowlane)

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

STUDIA DROGOWE Niebezpieczne tu będą miejsca wyklinowywania się wód podziemnych na zbocza, odcinki terenu zabagnioIle i odcinki przecięte dolinami bocz- nymi. Odcinki nawilgocone i wykazujące obecność wody gruntowej blisko pod terenem są niebezpieczne ze względu na mogące tu powstać zjawiska usuwiskowe. odcinki poprzecinane dolinami bocznymi wyma- gają wielu przecięć dolin, urządzenia przepustów i wykonania więk- szych robót ziemnych. W jednym i drugim przypadku tereny takie na- leży starać się obejść, co przy .założeniu pozostania z trasą na wodo- dziale może napotkać na poważne trudności. Dla osiedli w dolinach trzeba budować drogi dojazdowe, co zwiększa koszty budowy trasy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pozwolenie na budowę kto wydaje’

Wskaźniki techniczne (budowlane)

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pozwolenie na budowę kto wydaje’

Wskaźniki techniczne (budowlane)

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Przy zbadaniu stanu ogólnego istniejącej drogi należy brać pod uwagę również czynniki następujące 1) stan nawierzchni drogi istniejącej jako. podłoża projektowanej nawierzchni ulepszonej, w niektórych przypadkach obliczenia ekonomiczne wykazują celowość wykonania na danej nawierzchni tego czy innego typu nawierzchni ulepszonej; niekiedy natomiast jest celowe zerwanie resztek nawierzchni istniejącej, zamiast jej wzmocnienia lub remontu; 2) warunki przebudowy i wyprostowań tras drogowych w miejscowościach zabudowanych i w ich pobliżu, a mianowicie, czy opłaci się wyprostowanie trasy położonej w niesprzyjających warunkach zamiast projektowania obejścia po nowej trasie (budowa nowej drogi); 3) warunki przebudowy łuków drogowych (poziomych) na projektowaną szybkość podstawową na całej trasie drogowej dalekobieżnej lub też na poszczególnych odcinkach trasy mających odrębny charakter ze względu na ruch drogowy, przyjmując dla tych odcinków , odpowiednie szybkości podstawowe. Przy wykonywaniu pomiarów polowych dla dróg istniejących podlegających przebudowie notuje się w dzienniku pomiarowym dane, które mają znaczenie przy oszczędnym i racjonalnym projektowaniu robót przebudowy, a mianowicie a) granice poszczególnych typów istniejącej nawierzchni, z jednoczesnym zaznaczeniem szerokości nawierzchni i jej grubości, szerokości poboczy, stanu zadrzewienia itp. b) położenie istniejących obiektów drogowych, przede wszystkim mostów i przepustów, ich wymiary, stan techniczny itp., c) skrzyżowania z kolejami i istniejącymi drogami, stan skrzyżowań, widoczności itp. d) stan odwodnienia, e) zbadane odcinki przełomowe często zasypywane śniegiem, podmokłe, bagniste itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pozwolenie na budowę kto wydaje’

Wskaźniki techniczne (budowlane)

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Charakterystykę stanu nawierzchni i jej grubość sprawdza się za pomocą otworów próbnych wykonanych w nawierzchni. Otwory takie mają zazwyczaj średnicę 15 – 20 cm; ilość ich w jednym przekroju wynosi 3 – 5 sztuk, zależnie od szerokości nawierzchni (przy nawierzchni szerokości 6 m – 3 otwory, Otwory zazwyczaj wykonuje się w nawiązaniu do hektometrów drogi (np. co 100 in) i do punktów pośrednich, przy czym otwory są wykonywane tym gęściej, im bardziej zniszczona jest nawierzchnia istniejąca. . Specjalnych badań wymagają odcinki drogowe położone na gruntach niepewnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pozwolenie na budowę kto wydaje’

Wskaźniki techniczne (budowlane)

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Dla głębokości większych, wynoszących kilkadziesiąt do kilkuset metrów, stosuje się wyłącznie studnie wiercone. Trudna do określenia wydajność projektowanej studni wierconej, a przede wszystkim wysokie koszty budowy sprawiają, że wybór innego ujęcia może być bardziej celowy. Dotyczy to możliwości ujęcia wody źródlanej w górach i na podgórzu, poniżej danego osiedla czy gospodarstwa. Pomimo konieczności tłoczenia nawet na wysokość kilkudziesięciu metrów i potrzeby budowy długiego rurociągu – koszty ogólne mogą być niższe. Wprawdzie koszt eksploatacji będzie wyższy (praca silnika elektrycznego lub spalinowego), jednak koszt budowy jest na ogół znacznie mniejszy i co najważniejsze – jest zapewnione ujęcie wody w dostatecznej ilości i o dobrej jakości. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries