Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Posts Tagged ‘regulus grzejniki kanałowe’

Wskaźniki techniczne (budowlane)

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Wskaźniki techniczne (budowlane) 1) objętość robót do wykonania z podziałem na asortymenty robót (ziemne, nawierzchniowe, ubezpieczające, obiekty itd.) , 2) warunki zaopatrzenia budowy w materiały, zwłaszcza w materiały miejscowe; 3) możliwości koncentracji robót, przyspieszenia ich realizacji i oddania drogi do użytku; 4) długość ogólna odcinków trasy o nieodpowiednich warunkach geologicznych i wodnych; 5) ilość obiektów drogowych, wymagających zastosowania specjalnych sposobów wykonania robót; 6) potrzebne ilości i rodzaje maszyn, jakie miałyby zastosowanie przy realizacji robót. Wskaźniki specjalne 1) znaczenie drogi z punktu widzenia obronności kraju; 2) drogi turystyczne (obsługa miejscowości klimatycznych, wypoczynkowych itp.); 3) inne wskaźniki. Warianty trasy drogowej powinno się oceniać w zasadzie na podstawie sumy wskaźników, jednak ze względu na przeznaczenie drogi pewne wskaźniki mogą mieć specjalne znaczenie. Na przykład dla dróg daleko- bieżnych (magistralnych) decydującymi wskaźnikami będą warunki eksploatacyjne, ekonomiczne, wysokość korzyści gospodarczych itp. Dla dróg lokalnych decydują raczej koszty inwestycji, istnienie i możliwości eksploatacji materiałów budowlanych miejscowych itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘regulus grzejniki kanałowe’

Wskaźniki techniczne (budowlane)

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Celem studiów technicznych jest uzyskanie dostatecznie szczegółowego materiału do sporządzenia projektu techniczno-roboczego lub projektu wstępnego drogi. . Do zakresu studiów technicznych należy 1) wstępne zbadanie w terenie trasy drogowej (rekonesansy), mające na celu uaktualnienie posiadanego materiału mapowego i otrzymanie na miejscu dodatkowych danych, pozwalających na bardziej dokładne określenie przebiegu trasy w terenie, ustalenie punktów . stałych charakterystycznych dla trasy (przekroczenie rzek, linii kolejowych, dolin i grzbietów, skrzyżowań z istniejącymi drogami itp.) oraz najbardziej celowych objazdów i połączeń miejscowości obsługiwanych przez trasę drogową;) 2) ustalenie zasadniczych kierunków trasy drogowej na mapie; 3) szczegółowe pomiary polowe. Badania te są przeprowadzane w fazie opracowania założeń projektu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘regulus grzejniki kanałowe’

Wskaźniki techniczne (budowlane)

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Przystępując do projektu budowy nowej drogi zazwyczaj korzystamy (przy studiach wstępnych) z materiału mapowego, jaki jest dostępny dla projektanta. Będą to przede wszystkim mapy warstwicowe w skali 1 100, prócz tego, mapy w skali 1 25, 1 50000 i 1 10000. Dla przypadków trudniejszych korzysta się ze zdjęć fotogrametrycznych wykonanych w skali 1 5000 (tereny górskie). Materiał mapowy, którym rozporządzamy, nie zawsze jest materiałem aktualnym dla okresu, w którym opracowuje się projekt drogi; dlatego też wymaga on sprawdzenia w terenie. Ponadto bada się w terenie jeszcze inne dane, o których będzie mowa dalej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘regulus grzejniki kanałowe’

Wskaźniki techniczne (budowlane)

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

TRASA DROGOWA W TERENIE Warunki trasowania dróg w różnych terenach są odmienne Poniżej wymieniamy kilka uwag dotyczących usytuowania tras dro- gowych w terenie oraz najbardziej racjonalneqo Ich tyczenia. Trasa w terenie falistym Trasowanie dróg w terenie falistym i podgórskim, wymaga wnikliwego badania charakteru terenu, dostosowania dróg do naturalnej jego rzeżby z jednoczesnym zachowaniem wszystkich warunków tech- nicznych, wymaganych od danej kategorii drogi. Trasę w takim terenie charakteryzują krzywizny o .dużych promieniach, nieco większe pochy- lenia podłużne i częste załomy odwrotne niwelety drogi. Często następujące po sobie nasypy i wykopy w terenie falistym i podgórskim wskutek niedostatecznie dobreqo dopasowania trasy dro- gowej do terenu nie przyczyniają się do upiększenia krajobrazu, po- mimo że technicznie trasa może być przeprowadzona z zachowaniem wszelkich wymagań ruchowych. Promienie łuków poziomych w terenia falistym są uzależnione w zasadzie od charakteru drogi; dla dróg pod- rzędnych promienie te są mniejsze, prowadzenie trasy w tym przypadku jest łatwiejsze. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries