Nieruchomości – zakup i urzadzenie
Na co zwracac uwage przy zakupie mieszkania…

Warunki geologiczne i gruntowe W

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Warunki geologiczne i gruntowe W miarę możności należy unikać prowadzenia trasy drogowej przez tereny niepewne oraz nieodpowiednie pod względm hydroqeoloqicz- nyrn I qruntowyrn, jak bagna, odcinki przecięte jarami, odcinki usuwi- skowe, osypiska, odcinki zatapiane wodą powodziową itp. Jeżeli jednak zachodzi konieczność przecięcia odcinków bagnistych, należy przepro- wadzić dokładne badania terenu, pomiary głębokości zalegania gruntu bagnistego oraz ustalić najbardziej korzystne przejście przez tego ro- dzaju tereny. Jedno,cześnie należy rozpatrzyć warianty ewentualnego obejścia terenów bagnistych w celu porównania kosztów budowy. Ponieważ przejścia przez tereny bagniste wymagają zazwyczaj dowie- zienia ziemi do wykonania nasypów drogowych, należy określić miejsce pobierania tej ziemi. Niekorzystne również są przejścia trasy drogowej przez jary, powię- kszające się stale pod wpływem działania wody. Jeżeli jednak zachodzi konieczność przekroczenia jaru, bardziej korzystne przekroczenie będzie bliżej górnego jego początku.. w tym przypadku należy rozważyć, czy trasa nie zostaje nadmiernie wydłużona. Tego rodzaju skrzywienia przy obejściu jarów nie są dopuszczalne dla tras ważniejszych; w tym przy- padku należy zdecydować się albo na przekroczenie jaru, albo też na jego obejście, jednak ze zmianą trasy na dłuższą w celu uzyskania ła= godnych krzywizn. Dla dróg lokalnych można zgodzić się z poprewadze- niem trasy w łukach bardziej ostrych ( 16). Podczas trasowania należy unikać zajmowania pod pas drogowy ko- sztownych pól rolnych, jest to bowiem związane ze szkodą dla gospo- darki rolnej. Trasowanie drogi przez tego rodzaju grunty może być przeprowadzone tylko w przypadkach wyjątkowych. Należy unikać odcinków usuwiskowych jak również osypisk. Jest to jedyny sposób uniknięcia znacznych wydatków i większych robót za- bezpieczających w czasie budowy drogi na takich terenach. Omijanie terenów usuwiskowych tuż po ich granicy jest również niebezpieczne ze względu na możliwość rozszerzenia się czynnego usuwiska pod wpły- wem obciążenia, wywołaneqo wykonanymi robotami ziemnymi. Dokład- ne zbadanie granic terenu znajdującego się w ruchu jest w tym przy- padku konieczne. [patrz też: perlitobeton, dostawca energii, panele fotowoltaiczne opłacalność ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dostawca energii panele fotowoltaiczne opłacalność perlitobeton